Gyventoja Kazimiera šventė 90 metų jubiliejų

Globos namų gyventoja Kazimiera lapkričio 4 dieną atšventė 90- ies metų jubiliejų. Visuomet

besišypsanti ir pabendrauti kviečianti senjorė pasakojo, kad jos gyvenimas neatsirado iš niekur,

kasdien jį reikėjo kurti su malda, pasiaukojimu ir meile.

Garbingo jubiliejaus proga, sukaktuvininkė sulaukė nuoširdžių sveikinimų iš giminių, darbuotojų

ir bičiulių. Koplytėlėje buvo aukojamos jubiliatei skirtos Šv. Mišios. Birštono klebonas dekanas

monsinjoras Jonas Dalinevičius pasveikino ilgametę parapijietę, palinkėjo Dievo malonės,

palaimos, atminimui įteikė Šv. Marijos Dievo Motinos ikoną. Globos namų direktorė Inga

Barkauskienė 90- metei linkėjo stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir bendrystės džiaugsmo,

darbuotojai ir gyventojai įteikė gėlių, apjuosė jubiliejine juosta. Jautrius padėkos ir sveikinimo

žodžius Kazimierai tarė vaikai, anūkai ir proanūkiai. Jie dėkojo Mamai – Močiutei už neišsenkantį

rūpestį, gerumą, dosnumą ir meilę. Proanūkis Nojus trimitu atliko muzikinį kūrinį Ave Maria.

Susirinkusieji mielai dalijosi šiltais prisiminimais su jubiliate, vaišinosi, dainavo, šoko, linkėjo

sveikatos, stiprybės ir sulaukti šimto metų.

Previous post
Pyragų diena
Next post
Baltame lape sugula istorijos