Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-27)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 “Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-02-23)

Ministrų įsakymai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 “Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-09-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-14)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-487 “Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 “Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 “Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-11)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-363 “Dėl pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-86 “Dėl asmenų siuntimo į Prienų globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo”

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T3-206 “Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-293 “Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-98 “Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo”

Kiti teisės aktai

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-37 “Dėl neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijų patvirtinimo”