Kontaktai

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefonas

El. paštas

Veikla


Direktorė

Inga Barkauskienė

+370-652-52483

Funkcijos

Reikalavimai


Socialinio darbo skyriaus vadovė

Angelė Gavelienė

+370-671-71323

Funkcijos

Organizuoja ir koordinuoja socialinį darbą įstaigoje, paskirstydamas darbus pagal Socialinio darbo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, atsižvelgdamas į gyventojų poreikius, pomėgius ir interesus;
Organizuoja naujo gyventojo priėmimą, jo apgyvendinimą, socialinio darbuotojo paskyrimą;
Vykdo gyventojų adaptacijos ir artimosios aplinkos pritaikymo programą, dalyvauja ją rengiant;
Rengia ateinančių metų socialinės veiklos planą, organizuoja jo įgyvendinimą;
Dalyvauja sudarant ir peržiūrint gyventojų individualius socialinės globos planus;
Pildo reikalingus dokumentus;
Dalyvauja Globos namų gyventojų tarybos organizuojamuose posėdžiuose;
Stebi gyventojų elgesį, fizinę, psichinę, socialinę būklę ir operatyviai reaguoja į pokyčius;
Kartu su komanda svarsto gyventojui iškylančias problemas ir teikia pasiūlymus joms spręsti;
Teikia pasiūlymus komandos nariams dėl gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
Palaiko ryšius su gyventojų artimaisiais, tarpininkauja juos palydint į kitas institucijas;
Organizuoja ritualinių paslaugų teikimą mirus įstaigos gyventojui;
Kontroliuoja Socialinio darbo skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudaro darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
Nustato Socialinio darbo skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;
Kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos, gaisrinės saugos reikalavimų;
Pagal kompetenciją instruktuoja pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas;
Aprūpina Socialinio darbo skyriaus darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir darbo rūbais;
Dalyvauja sudarant pavaldaus personalo pareiginius nuostatus;
Kontroliuoja, ar Socialinio darbo skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, ar tinkama darbo ir poilsio vietų higienos būklė;
Organizuoja pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
Analizuoja ir vertina įstaigoje teikiamos socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms, teikia pasiūlymus nustatytų trūkumų šalinimui;
Vykdo jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą;
Užtikrina jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą pagal paskirtį ir normas, inventoriaus tinkamą eksploatavimą, savalaikį taisymą ar keitimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizacijas;
Rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių saugumu;
 Dalyvauja darbuotojų ir gyventojų švietime;
 Įvairiais būdais reprezentuoja įstaigą;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka kitus direktoriaus pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį (specialiuosius reikalavimus atitinkančiu laikomas ir asmuo, kuris iki 2014 m. gruodžio 31 d. yra įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus) bei ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį, žinoti Lietuvos Respublikos socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.


Socialinis darbuotojas

+370-652-52364

Funkcijos

Nustato gyventojo poreikius – išklauso, apibendrina, išskiria problemos esmę, sukuria abipusio pasitikėjimo aplinką, tinkamai bendrauja, diskutuoja, operatyviai priima sprendimą;
Suplanuoja paramą – analizuoja, sistemina gautą iš gyventojo informaciją, padeda jam pačiam ieškoti sprendimų, iškelia realius tikslus, numato komandos narius, kurie padės spręsti problemą, sudaro gyventojui individualų socialinės globos planą (ISGP);
Organizuoja paramos teikimą, atlieka koordinatoriaus vaidmenį, kai pasitelkiami reikalingi komandos nariai, – sukuria abipusį gyventojo ir darbuotojo pasitikėjimą, pasitelkia suinteresuotus asmenis į bendrą veiklą, atsižvelgia į gyventojo jausmus, lūkesčius, potyrius, derina įstaigos ir gyventojo interesus, prognozuoja socialinę situaciją po problemos sprendimo;
Įvertina paramą gyventojui – kontroliuoja paslaugų kokybę bei kitų komandos narių gebėjimą objektyviai suprasti gyventoją, analizuoja patirtį su kolegomis, siekia jiems padėti spręsti socialines problemas su kitais gyventojais, stebi gyventojo psichosocialinės būklės pokyčius, kasmet atlieka priskirto gyventojo socialinės globos vertinimą, peržiūri ir pakoreguoja gyventojo individualų socialinės globos planą;
Atlieka gyventojų apklausą, jos analizę ir nustato pagrindines darbo kryptis pagal gyventojų elgesį, amžių, žalingus įpročius, sveikatos būklę, pagal pagrindines darbo kryptis organizuoja gyventojų veiklą;
Gruodžio mėnesį teikia siūlymus kitų metų veiklos planui ir pagal jį organizuoja renginius;
Teikia tiesioginę pagalbą gyventojui, naudodamas individualaus ir grupinio socialinio darbo metodus;
Tarpininkauja, atstovauja, konsultuoja ir įgalina gyventoją spręsti problemas;
Gyventojus lanko ne rečiau, kaip 1 kartą per savaitę ir padaro įrašus gyventojų asmens bylose;
Dalyvauja priimant naują gyventoją į globos namus, užveda socialinę bylą;
Padeda naujai atvykusiam gyventojui adaptuotis pasikeitusioje aplinkoje, stebi adaptacinius pokyčius, pildo adaptacijos lapą jo asmens byloje.
Gyventojų adaptacijos pokyčius aptaria kassavaitiniuose susirinkimuose;
Siekia gyventojų integracijos į bendruomenę;
Informuoja gyventojus bei darbuotojus apie vyksiančius renginius ir užtikrina, kad visi norintys gyventojai galėtų dalyvauti juose, skatina gyventojus dalyvauti pasiruošime organizuojamiems renginiams, įvairiais metodais aktyvina gyventojus;
Nukreipia gyventoją dalyvauti įstaigos sveikatinimo programose, veiklos terapijos, darbo terapijos, relaksacijos, kultūriniuose, edukaciniuose, religiniuose užsiėmimuose;
Sprendžia jam paskirtų gyventojų socialines problemas kartu su kitais globos namų skyrių darbuotojais (sveikatos priežiūros, buities, mitybos, ūkio), vadovaudamasis komandinio darbo principais;
Informuoja buities skyriaus vadovę apie kliento higienos stoką, kambario netvarkingumą, drabužių nešvarą ir padeda pašalinti esamus trūkumus;
Siekia sudaryti gerą mikroklimatą tarp gyventojų ir darbuotojų bei gyventojų tarpusavyje;
Dalyvauja gyventojų ir darbuotojų edukaciniame ir prevenciniame švietime;
Palaiko ryšius su giminėmis, artimaisiais, jų adresus, telefono numerius  surašo specialiame žurnale;
Lanko gyventojus ligoninėse;
Dalyvauja globos namų gyventojų laidotuvėse ir skatina tai daryti gyventojus;
Periodiškai teikia informacinių sistemų administratoriui informaciją patalpinimui įstaigos internetinės svetainės naujienų skyriuje;
Dalyvauja nacionalinėje, tarptautinėje projektinėje veikloje;
Bendradarbiauja su kitų įstaigų, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų darbuotojais;
Periodiškai tobulina savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą, arba jo pavaduotojus;
Socialinis darbuotojas atlieka kitus Socialinio darbo skyriaus vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Socialinio darbuotojo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį (specialiuosius reikalavimus atitinkančiu laikomas ir asmuo, kuris iki 2014 m. gruodžio 31 d. yra įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus), žinoti Lietuvos Respublikos socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu.


Individualios priežiūros darbuotojas

Funkcijos

Aktyviai ir profesionaliai dalyvauja globos namų komandinėje veikloje siekiant pagrindinio tikslo –  kokybiškų paslaugų gyventojui;
Aktyviai dalyvauja visose globos namuose organizuojamose ir vykdomose prevencijos programose, gyventojų adaptacijos programos vykdyme;
Dalyvauja planuojant ir vertinant individualius socialinius poreikius gyventojui;
Padeda socialiniams darbuotojams organizuoti gyventojų užimtumą pagal individualius gyventojų socialinės globos planus (ISGP);
Padeda socialiniams darbuotojams organizuoti renginius, aktyvina gyventojus, skatina jų savarankiškumą, dalyvavimą renginiuose;
Stiprina ir palaiko gyventojo savarankiškumą, tvarkant buitį ar sprendžiant socialines problemas, padeda palaikyti gyventojo kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius;
Kartu su gyventoju dalyvauja jo kasdieninėje savitvarkos, savitarnos, savipriežiūros veiklose, suteikdamas individualią, diskretišką pagalbą gyventojui (padeda apsirengti ir nusirengti, susišukuoti, pasikloti lovą, susitvarkyti spintą, spintelę, valyti dulkes ir kita);
Atsižvelgiant į gyventojo savarankiškumą, lydi į sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas, renginius, užsiėmimus;
Dalyvauja užtikrinant gyventojo teises ir teisėtus interesus, saugant nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų;
Padeda gyventojui rūpintis asmens higiena (veido ir kūno priežiūra), esant poreikiui, suteikia pagalbą tualete, maudantis ar atliekant kitas su asmens higiena susijusias paslaugas;
Atsižvelgiant į gyventojo individualius poreikius, padeda jo maitinimosi procese: pristato maistą į kambarius, kultūringai aptarnauja ir pamaitina gyventojus, padeda pasigaminti maistą, suplauti indus, kai asmuo dėl sveikatos būklės pats to atlikti negali;
Padeda gyventojui susitvarkyti kambarį ir bendro naudojimo patalpas (dušą, koridorių, tualetą ir kt.);
Atsižvelgiant į gyventojo savarankiškumą, padeda rūpintis drabužių švara bei pasinaudoti skalbimo mašina;
Esant poreikiui, padeda gyventojui, turinčiam judėjimo negalią, naudotis specialiomis priemonėmis;
Nustatyta tvarka pildo reikalingą socialinių paslaugų teikimo dokumentaciją;
Palaiko gerą mikroklimatą tarp gyventojų ir darbuotojų;
Mandagiai, maloniai bendrauja su gyventojų artimaisiais, svečiais;
Mirus globos namų gyventojui, informuoja atsakingus darbuotojus;
Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, įstaigos vadovu ir kitais specialistais, sprendžiant gyventojų socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
Stebi gyventojų elgesį, fizinę, psichinę sveikatos būklę ir apie pokyčius informuoja socialinį darbuotoją;
Apie gyventojui iškilusiais problemas ir/ar gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, nedelsdamas informuoja socialinį darbuotoją;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka kitus Socialinio darbo skyriaus vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Individualios priežiūros darbuotojo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą, arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus, arba asmuo, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, būti susipažinęs su socialinę veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais aktais,  gebėti bendrauti su negalią turinčiais ir senyvo amžiaus asmenimis bei bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju ir kitais darbuotojais, būti tolerantišku, geranorišku, atsakingu, iniciatyviu, pareigingu, laikytis profesinės etikos reikalavimų, taikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato įstatymai, periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.


Užimtumo specialistas

Funkcijos

Aktyviai ir profesionaliai dalyvauja institucijos komandinėje veikloje siekiant pagrindinio tikslo – kokybiškų paslaugų gyventojui;
Renka informaciją apie gyventojų poreikius įvairioms socialinėms veikloms;
Planuoja ir organizuoja gyventojų užimtumą grupėse ir individualiai;
Rengia ir teikia įstaigos socialinio darbo skyriaus vadovui gyventojų užimtumo planus, reikalingų priemonių poreikį;
Organizuoja kasdienį senatvine demencija ir Alzheimerio liga sergančių gyventojų užimtumą;
Parenka užimtumo veiklos metodus ir būdus atskiroms gyventojų grupėms pagal sveikatos būklę bei pomėgius;
Organizuoja gyventojų dalyvavimą ir pasirodymus kalendorinių švenčių, renginių, projektų, gyventojų asmeninių švenčių, išvykų metu;
Skatina gyventojus dalyvauti užimtumo veikloje, laiku informuoja gyventojus apie vyksiančius renginius;
Motyvuoja gyventojus užimtumo veiklai, jų darbus pristato įvairiose parodose, jais puošia įstaigą;
Analizuoja užimtumo veiklos veiksmingumą gyventojų gyvenimo kokybei;
Stiprina žmogaus prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atstato ryšius su bendruomene;
Vykdo prevencinį darbą gyventojų sugebėjimų tobulinimui;
Palaiko ir stiprina gyventojų savarankiškumą, estetinį suvokimą;
Palaiko gerą mikroklimatą tarp gyventojų ir darbuotojų;
Teikia pasiūlymus socialiniams darbuotojams, sudarantiems gyventojų individualius socialinės globos planus;
Teikia pasiūlymus sudarant ir vykdant įstaigos veiklos planuose numatomą socialinę veiklą;
Dalyvauja gyventojų švietime;
Laikosi etikos ir moralės normų bei konfidencialumo globos namų gyventojų atžvilgiu;
Informuoja atsakingus darbuotojus apie gyventojui iškilusias problemas;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą, arba jo pavaduotojus;
Atlieka kitus Socialinio darbo skyriaus vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Užimtumo specialisto pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros principus, darbo su neįgaliaisiais ir pagyvenusiais asmenimis, komandinio darbo ypatumus, privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.


Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė

Justina Drūlienė

+370-671-43013

Funkcijos

Vadovauja Sveikatos priežiūros skyriaus darbui, atsako už jo veiklos nuostatų įgyvendinimą;
organizuoja ir koordinuoja Sveikatos priežiūros skyriaus personalo darbą;
kartu su kitais globos namų specialistais dalyvauja komandinės socialinės ir medicininės reabilitacijos formavime bei planavime;
kontroliuoja Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo laiką, sudaro jų (išskyrus bendrosios praktikos slaugytojus, slaugytojų padėjėjus) darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
sudaro sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų, kuriems privalomi sveikatos tikrinimai sąrašus, saugo asmens medicinines knygeles, seka patikrų terminus, informuoja darbuotojus;
kontroliuoja aprūpinimo vaistais, medikamentais, sauskelnėmis ir kitomis globos namų gyventojų gydymui ir slaugymui reikalingomis priemonėmis savalaikį užsakymą, saugojimą, išdavimą bei apskaitą;
dalyvauja sudarant pavaldaus personalo pareigybių aprašymus, darbų saugos instrukcijas;
teikia profesinę pagalbą sveikatos priežiūros ir kitam globos namų personalui dėl globos namų gyventojų apgyvendinimo, saugios aplinkos suteikimo, reabilitacijos, medicininės priežiūros, mitybos ir kt. klausimais;
teikia pasiūlymus svarstant globos namų strateginius ir veiklos planus dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;
tvarko slaugos dokumentaciją bei teikia statistines ir kitas privalomos atskaitomybės žinias Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
kontroliuoja globos namų gyventojams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose gydymo įstaigose, organizavimą (konsultacijas, lydėjimą, atstovavimą);
nuolat bendradarbiauja su kitų medicinos įstaigų darbuotojais, gyventojais, jų giminėmis – gydymo, slaugos, reabilitacijos, ligų profilaktikos klausimais;
bendradarbiauja su vidaus medicinos audito atstovu, laikosi ir vykdo jo rekomendacijas dėl darbo rezultatų tobulinimo, vidaus kontrolės stiprinimo;
bendradarbiauja su Sveikatos priežiūros skyriaus  gydytoju-psichiatru, psichikos sveikatos slaugytoju, ergoterapeutu, kineziterapeutu, sveikatos edukologu, medicinos psichologu, organizuoja nepertraukiamą darbą;
organizuoja asmens sveikatos priežiūros personalo mokymus, planuoja priemones ir būdus šiam darbui gerinti, nustatyto asmens sveikatos priežiūros personalo poreikį tobulinimuisi ir kvalifikacijos kėlimui;
koordinuoja, kontroliuoja gyventojų profilaktinius sveikatos patikrinimus ir skiepijimą;
rengia ir skelbia informaciją globos namų informaciniuose stenduose, interneto svetainėje apie žmogaus sveikatą bei rūkymo ir alkoholio vartojimo žalą;
kontroliuoja  patalpų sanitarinę-higieninę būklę, vadovaujantis teisės aktais;
kontroliuoja globos namų gyventojų privatumo užtikrinimą, teisės aktų nustatyta tvarka;
pagal kompetenciją, teikia pirmąją medicininę pagalbą traumų ir ūmių apsinuodijimų atveju, daro įrašus asmens sveikatos istorijose;
kontroliuoja gyventojų sveikatos dokumentų tinkamą pildymą, išdavimą, saugojimą, atidavimą archyvavimui;
koordinuoja gyventojų darbingumo/neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo, dokumentų paruošimą (sudaro sąrašus dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių peržiūrėjimo, organizuoja dokumentų paruošimą, lydi gyventojus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ir jiems atstovauja);
dalyvauja priimant į globos namus naujus gyventojus (tikrina medicininius dokumentus, atliktus tyrimus ir t.t);
pildo atvykusių asmenų registracijos žurnalą, alfabetinę gyventojų knygą;
teikia informaciją globos namų Buhalterijos skyriui apie globos namų gyventojų išvykimą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą ar svečiuotis (žiniaraštis);
mirus globos namų gyventojui, organizuoja medicininio mirties liudijimo išrašymą, registravimą;
nedelsiant praneša globos namų direktoriui ar kitam jį pavaduojančiam asmeniui apie darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą ar kitą ypatingą įvykį;
rengia ir teikia globos namų direktoriui skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, užtikrina planų įgyvendinimą;
rengia ir teikia globos namų direktoriui Sveikatos priežiūros skyriaus metinius viešųjų pirkimų planus, reikalingų Sveikatos priežiūros skyriui prekių bei paslaugų pirkimo paraiškas;
rengia įsakymų, reglamentuojančių Sveikatos priežiūros skyriaus veiklą, projektus;
organizuoja bei koordinuoja slaugos specialistų tobulinimąsi ir kvalifikacijos kėlimą, motyvuoja personalą tobulinti savo profesinį meistriškumą įdiegiant naujausius sveikatos priežiūros metodus slaugos srityje; dubliuojasi su 6.15 p.
direktoriaus nurodymu, teikia informaciją apie savo veiklą;
direktoriaus pavedimu, pagal savo pareigybės kompetenciją, pavaduoja kitą laikinai nesantį darbuotoją (ligos, atostogų ar kitais atvejais);
darbe vadovaujasi Bendrosios praktikos slaugytojo saugos ir sveikatos bei Pirmosios pagalbos teikimo instrukcijomis, kurios yra patvirtintos globos namų direktoriaus įsakymu;
dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą  vadovaudamasis  LR teisės aktais;
kontroliuoja, ar darbuotojai laikosi saugos darbe, gaisrinės saugos, saugumo technikos bei higienos normų reikalavimų;
Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio diretoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Prienų globos namų strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį medicinos, slaugos ar visuomenės sveikatos mokslų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį medicinos srityje;
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, materialinių vertybių, inventoriaus, medikamentų įsigijimą, apskaitą ir nurašymą, viešuosius pirkimus, raštvedybą, dokumentų rengimą, biudžetinių įstaigų veiklą;
žinoti Lietuvos medicinos normos MN 28:2019   „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normos HN 125:2011 (HN 125:2019 neįsigaliojęs) „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimus, žinoti slaugos teorijos ir slaugymo modelius, bendrosios slaugos ypatumus, žinoti vaistų laikymo taisykles, vaistų poveikį organizmui, kontraindikacijas, atsargumo priemones, žinoti sveikatos sutrikimo simptomus, gebėti įvertinti jų įtaką sveikatos pokyčiams, galimą pavojų gyventojo sveikatai bei gyvybei, žinoti asmens higienos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus, gebėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, žinoti darbo su senyvo amžiaus asmenimis ir asmenimis su negalia ypatumus, išmanyti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, komandinio darbo ypatumus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.


Vyriausioji slaugytoja

Lilija Labutienė

+370-674-48876

Funkcijos

įgyvendina globos namuose bendrąją slaugos praktiką, organizuoja kokybišką slaugą, apimant gyventojo sveikatos būklės įvertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą;
planuoja, koordinuoja, kontroliuoja slaugos darbuotojų (bendrosios praktikos slaugytojų, slaugytojo padėjėjų) veiklą, teikiamų paslaugų kokybę, kartu su kitais įstaigos specialistais dalyvauja komandiniame slaugos proceso formavime ir planavime;
organizuoja nepertraukiamą slaugos procesą globos namuose;
sudaro bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų darbo grafikus, pildo šių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
sudaro sveikatos priežiūros skyriaus slaugos darbuotojų, kuriems privalomi sveikatos tikrinimai sąrašus, saugo asmens medicinines knygeles, seka patikrų terminus, informuoja darbuotojus;
organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą medikamentais, kompensuojamaisiais vaistais, sauskelnėmis, kitomis gyventojų gydymui ir slaugymui reikalingomis kompensuojamosiomis techninės pagalbos  priemonėmis, atsako už jų savalaikio išrašymo organizavimą, pristatymą bei apskaitą;
organizuoja gyventojų profilaktinius sveikatos patikrinimus ir skiepijimą;
siekiant suteikti tinkamas slaugos paslaugas, savo kompetencijos ribose, bendradarbiauja su kitų medicinos įstaigų darbuotojais, gyventojais, jų giminėmis –  slaugos, medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos klausimais, organizuoja gyventojų konsultacijas, jų lydėjimą ir atstovavimą kitose gydymo įstaigose;
esant įstaigos vadovo įgaliojimui, atstovauja globos namų gyventojų interesams sveikatos priežiūros institucijose;
pagal kompetenciją teikia pirmąją medicininę pagalbą traumų ir ūmių apsinuodijimų atveju, daro įrašus asmens sveikatos istorijose ir  žurnaluose;
vertina globos namų gyventojų slaugos kokybę ir prižiūri, kad būtų tinkamai atliekami įrašai apie gyventojų slaugymą, gydytojų paskyrimų vykdymą, procedūrų atlikimą, dokumentų perdavimą;
dalyvauja priimant naują gyventoją, peržiūri medicininius dokumentus;
atlieka gyventojų medicininės dokumentacijos, sveikatos istorijų, gydytojų paskyrimo lapų ir kitos medicininės dokumentacijos saugojimą ir tinkamą priežiūrą, perdavimą archyvavimui;
stebi gyventojų mitybą, mitybos ypatumus aptaria su Mitybos skyriaus darbuotojais ir kiekvieną darbo dieną teikia informaciją apie gyventojų skaičių Mitybos skyriui;
darbe vadovaujasi Bendrosios praktikos slaugytojo saugos ir sveikatos bei Pirmosios pagalbos teikimo instrukcijomis, kurios yra patvirtintos Įstaigos direktoriaus įsakymu;
seka Lietuvos Respublikos higienos normų pasikeitimus, informuoja darbuotojus ir užtikrina higienos normų vykdymą;
naudoja visas prevencines įstaigoje esamas priemones prieš virusines, infekcines ligas;
sistemingai organizuoja darbuotojų higienos įgūdžių, pirmosios pagalbos mokymus įstaigos viduje ir kitų institucijų organizuojamuose kursuose;
atlieka pirmosios medicinos pagalbos bei anafilaksinio šoko vaistinėlės komplektaciją, vaistinėlių pildymą, priežiūrą, registrų tvarkymą;
organizuoja medicininių atliekų saugojimą ir išvežimą nustatyta tvarka;
domisi dezinfekcijos medžiagų, valymo priemonių naujovėmis ir organizuoja jų taikymą globos namuose;
vykdo jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą;
užtikrina jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą pagal paskirtį ir normas, inventoriaus tinkamą eksploatavimą, savalaikį taisymą ar keitimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizacijas;
rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių saugumu;
savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
laikosi konfidencialumo, informaciją apie globos namų gyventojus teikia tik teisės aktų nustatyta tvarka;
apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
rengia ir teikia Sveikatos priežiūros skyriaus vadovui pasiūlymus gyventojams teikiamų slaugos paslaugų kokybei gerinti;
atlieka kitus Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Vyriausio slaugytojo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų, būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, materialinių vertybių, inventoriaus, medikamentų įsigijimą, apskaitą ir nurašymą, viešuosius pirkimus, raštvedybą, dokumentų rengimą, biudžetinių įstaigų veiklą, būti susipažinęs su globos namų nuostatais, sveikatos priežiūros skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vaistų gavimo ir laikymo taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, gebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo ir skyriaus darbuotojų (bendrosios praktikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų) veiklą, žinoti slaugos teorijos ir slaugymo modelius, bendrosios slaugos ypatumus, žinoti vaistų laikymo taisykles, vaistų poveikį organizmui, kontraindikacijas, atsargumo priemones, žinoti sveikatos sutrikimų simptomus, gebėti įvertinti jų įtaką sveikatos pokyčiams, galimą pavojų globos namų gyventojo sveikatai bei gyvybei, išmanyti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, darbo su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis, komandinio darbo ypatumus, gebėti bendradarbiauti su sveikatos priežiūros sistemos specialistais bei įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai, žinoti asmens higienos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti gyventojų teises ir jų nepažeisti.


Bendrosios praktikos slaugytojai

+370-652-52378

Funkcijos

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
Vykdo gyventojų slaugymą, rūpinasi ligų profilaktika, tenkina gyvybines veiklas esant slaugos poreikiams;
Pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;
Įvertina gyventojų slaugos poreikį, rezultatus;
Slaugomiems gyventojams sudaro individualius slaugos planus, atsižvelgiant į klientų sveikatos būklę ir užtikrina jų vykdymą;
Užtikrina slaugos proceso kokybę;
Kokybiškai atlieka rekomenduojamus PSPC gydytojų paskyrimus;
Išdalina, sugirdo pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;
Matuoja gliukozės kiekį kraujyje;
Matuoja, vertina ir registruoja kūno temperatūrą;
Matuoja, vertina ir registruoja kraujo spaudimą;
Prižiūri tracheostominį vamzdelį;
Prižiūri šlapimo pūslės kateterį;
Atlieka injekcijas (į odą, poodį, raumenis, veną);
Paruošia antibiotikus injekcijoms/infuzijoms;
Pasiruošia ir atlieka lašelinę infuziją, keičia tirpalus;
Maitina ir girdo gyventojus;
Organizuoja maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;
Kasdien patikrina gyventojų maistą, laikomą šaldytuvuose. Sugedusius produktus, informavus apie tai gyventoją, sunaikina. Maistas šaldytuvuose turi būti laikomas polietileno maišeliuose, ant kurių pažymėta gyventojo pavardė ir kambario numeris;
Maitina gyventoją per zondą;
Deda vaginalines, rektalines žvakutes;
Lašina lašus į akis, nosį, ausis;
Tvarsto, prižiūri žaizdas, išima žaizdos siūlus;
Organizuoja mirusiojo kūno sutvarkymą;
Informuoja gydytoją apie gyventojų sveikatos būklės pakitimus;
Užtikrina gyventojų saugumą;
Atlikdamas slaugomų gyventojų asmens higienos procedūras, visada naudoja širmas. Kontroliuoja, kad širmos būtų naudojamos, gyventojus jų kambariuose apžiūrint gydytojui;
Naudoja visas prevencines įstaigoje esamas priemones prieš virusines, infekcines ligas;
Aktyviai dalyvauja gyventojų adaptacijos ir tolesnio gyvenimo programoje, kartu su komanda svarsto klientui iškylančias problemas ir pateikia pasiūlymus joms spręsti. Išgirstas įvairias problemas perduoda socialiniam darbuotojui;
Stebi gyventojų elgesį, sveikatos fizinę, psichinę būklę bei apie pokyčius informuoja sveikatos priežiūros skyriaus vadovą ar jo pavaduotoją;
Atlieka slaugytojo padėjėjų darbo organizavimo funkciją;
Koordinuoja slaugytojo padėjėjų veiksmus, kai slaugytojo padėjėjas atlieka šias slaugos procedūras: odos ir jos priedų higieninę priežiūrą, plauna ausis, akis valo nosies landas, atlieka burnos ertmės priežiūros procedūras, maudo pacientą, keičia pacientui baltinius, patalynę, parenka ir keičia sauskelnes, parenka ir naudoja pakišamuosius indus (anteles, basonus);
transportuoja pacientą, keičia paciento kūno padėtį.
Pildo atliekamų procedūrų dokumentus;
Pildo apskaitomų medikamentų dokumentus;
Dalyvauja gyventojų ir darbuotojų švietime;
Tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
Seka profesinę literatūrą ir naujoves taiko praktikoje;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą kapiliarinio kraujo ėmimą laboratoriniams tyrimams;
Pildo ir tvarko vidaus medicinos dokumentus: Individualų socialinės globos planą II dalis, Gyventojo sveikatos būklės stebėjimo lapą, Gyventojo vartojamų vaistų suvestinę, Intensyvaus stebėjimo lapą, Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registracijos žurnalą, Gyventojų, atsisakančių vykti į gydymo įstaigas ir konsultuotis pas šeimos gydytojus ar specialistus, žurnalą, Informacijos apie gyventojus perdavimo žurnalą, Šeimos gydytojų iškvietimų žurnalą.
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Praneša apie nepageidaujamą įvykį, užpildo nepageidaujamų įvykių duomenų registravimo formą;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą basonų naudojimą įstaigos gyventojams;
Organizuoja gyventojų vežimą į gydymo įstaigas;
Ruošia gyventoją diagnostiniams tyrimams, supažindina su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;
Surenka (paima) šlapimo, išmatų mėginius diagnostiniam ištyrimui;
Atlieka odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
Vykdo pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
Keičia gyventojo kūno padėtį;
Skaičiuoja, vertina ir registruoja pulsą, kvėpavimo dažnį;
Keičia stomos maišelį;
Parenka ir naudoja pakišamuosius indus;
Dokumentuoja vaistų suvartojimą;
Tepa tepalus;
Deda kompresus ir pavilgus;
Deda šilumos ar šalčio aplikacijas;
Tvarko medicinines atliekas;
Padeda sunkiai vaikštantiems gyventojams eiti, jei reikia, panaudoja pagalbines priemones;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą, arba jo pavaduotojus;
Atlieka kitus Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo ar jo pavaduotojo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų, būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika, turėti kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.


Bendrosios praktikos slaugytojai II-o aukšto

+370-672-31890

Funkcijos

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
Vykdo gyventojų slaugymą, rūpinasi ligų profilaktika, tenkina gyvybines veiklas esant slaugos poreikiams;
Pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;
Įvertina gyventojų slaugos poreikį, rezultatus;
Slaugomiems gyventojams sudaro individualius slaugos planus, atsižvelgiant į klientų sveikatos būklę ir užtikrina jų vykdymą;
Užtikrina slaugos proceso kokybę;
Kokybiškai atlieka rekomenduojamus PSPC gydytojų paskyrimus;
Išdalina, sugirdo pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;
Matuoja gliukozės kiekį kraujyje;
Matuoja, vertina ir registruoja kūno temperatūrą;
Matuoja, vertina ir registruoja kraujo spaudimą;
Prižiūri tracheostominį vamzdelį;
Prižiūri šlapimo pūslės kateterį;
Atlieka injekcijas (į odą, poodį, raumenis, veną);
Paruošia antibiotikus injekcijoms/infuzijoms;
Pasiruošia ir atlieka lašelinę infuziją, keičia tirpalus;
Maitina ir girdo gyventojus;
Organizuoja maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;
Kasdien patikrina gyventojų maistą, laikomą šaldytuvuose. Sugedusius produktus, informavus apie tai gyventoją, sunaikina. Maistas šaldytuvuose turi būti laikomas polietileno maišeliuose, ant kurių pažymėta gyventojo pavardė ir kambario numeris;
Maitina gyventoją per zondą;
Deda vaginalines, rektalines žvakutes;
Lašina lašus į akis, nosį, ausis;
Tvarsto, prižiūri žaizdas, išima žaizdos siūlus;
Organizuoja mirusiojo kūno sutvarkymą;
Informuoja gydytoją apie gyventojų sveikatos būklės pakitimus;
Užtikrina gyventojų saugumą;
Atlikdamas slaugomų gyventojų asmens higienos procedūras, visada naudoja širmas. Kontroliuoja, kad širmos būtų naudojamos, gyventojus jų kambariuose apžiūrint gydytojui;
Naudoja visas prevencines įstaigoje esamas priemones prieš virusines, infekcines ligas;
Aktyviai dalyvauja gyventojų adaptacijos ir tolesnio gyvenimo programoje, kartu su komanda svarsto klientui iškylančias problemas ir pateikia pasiūlymus joms spręsti. Išgirstas įvairias problemas perduoda socialiniam darbuotojui;
Stebi gyventojų elgesį, sveikatos fizinę, psichinę būklę bei apie pokyčius informuoja sveikatos priežiūros skyriaus vadovą ar jo pavaduotoją;
Atlieka slaugytojo padėjėjų darbo organizavimo funkciją;
Koordinuoja slaugytojo padėjėjų veiksmus, kai slaugytojo padėjėjas atlieka šias slaugos procedūras: odos ir jos priedų higieninę priežiūrą, plauna ausis, akis valo nosies landas, atlieka burnos ertmės priežiūros procedūras, maudo pacientą, keičia pacientui baltinius, patalynę, parenka ir keičia sauskelnes, parenka ir naudoja pakišamuosius indus (anteles, basonus);
transportuoja pacientą, keičia paciento kūno padėtį.
Pildo atliekamų procedūrų dokumentus;
Pildo apskaitomų medikamentų dokumentus;
Dalyvauja gyventojų ir darbuotojų švietime;
Tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
Seka profesinę literatūrą ir naujoves taiko praktikoje;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą kapiliarinio kraujo ėmimą laboratoriniams tyrimams;
Pildo ir tvarko vidaus medicinos dokumentus: Individualų socialinės globos planą II dalis, Gyventojo sveikatos būklės stebėjimo lapą, Gyventojo vartojamų vaistų suvestinę, Intensyvaus stebėjimo lapą, Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registracijos žurnalą, Gyventojų, atsisakančių vykti į gydymo įstaigas ir konsultuotis pas šeimos gydytojus ar specialistus, žurnalą, Informacijos apie gyventojus perdavimo žurnalą, Šeimos gydytojų iškvietimų žurnalą.
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Praneša apie nepageidaujamą įvykį, užpildo nepageidaujamų įvykių duomenų registravimo formą;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą basonų naudojimą įstaigos gyventojams;
Organizuoja gyventojų vežimą į gydymo įstaigas;
Ruošia gyventoją diagnostiniams tyrimams, supažindina su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;
Surenka (paima) šlapimo, išmatų mėginius diagnostiniam ištyrimui;
Atlieka odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
Vykdo pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
Keičia gyventojo kūno padėtį;
Skaičiuoja, vertina ir registruoja pulsą, kvėpavimo dažnį;
Keičia stomos maišelį;
Parenka ir naudoja pakišamuosius indus;
Dokumentuoja vaistų suvartojimą;
Tepa tepalus;
Deda kompresus ir pavilgus;
Deda šilumos ar šalčio aplikacijas;
Tvarko medicinines atliekas;
Padeda sunkiai vaikštantiems gyventojams eiti, jei reikia, panaudoja pagalbines priemones;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą, arba jo pavaduotojus;
Atlieka kitus Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo ar jo pavaduotojo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų, būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika, turėti kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.


Bendrosios praktikos slaugytojai III-o aukšto

+370-699-55627

Funkcijos

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
Vykdo gyventojų slaugymą, rūpinasi ligų profilaktika, tenkina gyvybines veiklas esant slaugos poreikiams;
Pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą;
Įvertina gyventojų slaugos poreikį, rezultatus;
Slaugomiems gyventojams sudaro individualius slaugos planus, atsižvelgiant į klientų sveikatos būklę ir užtikrina jų vykdymą;
Užtikrina slaugos proceso kokybę;
Kokybiškai atlieka rekomenduojamus PSPC gydytojų paskyrimus;
Išdalina, sugirdo pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;
Matuoja gliukozės kiekį kraujyje;
Matuoja, vertina ir registruoja kūno temperatūrą;
Matuoja, vertina ir registruoja kraujo spaudimą;
Prižiūri tracheostominį vamzdelį;
Prižiūri šlapimo pūslės kateterį;
Atlieka injekcijas (į odą, poodį, raumenis, veną);
Paruošia antibiotikus injekcijoms/infuzijoms;
Pasiruošia ir atlieka lašelinę infuziją, keičia tirpalus;
Maitina ir girdo gyventojus;
Organizuoja maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;
Kasdien patikrina gyventojų maistą, laikomą šaldytuvuose. Sugedusius produktus, informavus apie tai gyventoją, sunaikina. Maistas šaldytuvuose turi būti laikomas polietileno maišeliuose, ant kurių pažymėta gyventojo pavardė ir kambario numeris;
Maitina gyventoją per zondą;
Deda vaginalines, rektalines žvakutes;
Lašina lašus į akis, nosį, ausis;
Tvarsto, prižiūri žaizdas, išima žaizdos siūlus;
Organizuoja mirusiojo kūno sutvarkymą;
Informuoja gydytoją apie gyventojų sveikatos būklės pakitimus;
Užtikrina gyventojų saugumą;
Atlikdamas slaugomų gyventojų asmens higienos procedūras, visada naudoja širmas. Kontroliuoja, kad širmos būtų naudojamos, gyventojus jų kambariuose apžiūrint gydytojui;
Naudoja visas prevencines įstaigoje esamas priemones prieš virusines, infekcines ligas;
Aktyviai dalyvauja gyventojų adaptacijos ir tolesnio gyvenimo programoje, kartu su komanda svarsto klientui iškylančias problemas ir pateikia pasiūlymus joms spręsti. Išgirstas įvairias problemas perduoda socialiniam darbuotojui;
Stebi gyventojų elgesį, sveikatos fizinę, psichinę būklę bei apie pokyčius informuoja sveikatos priežiūros skyriaus vadovą ar jo pavaduotoją;
Atlieka slaugytojo padėjėjų darbo organizavimo funkciją;
Koordinuoja slaugytojo padėjėjų veiksmus, kai slaugytojo padėjėjas atlieka šias slaugos procedūras: odos ir jos priedų higieninę priežiūrą, plauna ausis, akis valo nosies landas, atlieka burnos ertmės priežiūros procedūras, maudo pacientą, keičia pacientui baltinius, patalynę, parenka ir keičia sauskelnes, parenka ir naudoja pakišamuosius indus (anteles, basonus);
transportuoja pacientą, keičia paciento kūno padėtį.
Pildo atliekamų procedūrų dokumentus;
Pildo apskaitomų medikamentų dokumentus;
Dalyvauja gyventojų ir darbuotojų švietime;
Tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
Seka profesinę literatūrą ir naujoves taiko praktikoje;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą kapiliarinio kraujo ėmimą laboratoriniams tyrimams;
Pildo ir tvarko vidaus medicinos dokumentus: Individualų socialinės globos planą II dalis, Gyventojo sveikatos būklės stebėjimo lapą, Gyventojo vartojamų vaistų suvestinę, Intensyvaus stebėjimo lapą, Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registracijos žurnalą, Gyventojų, atsisakančių vykti į gydymo įstaigas ir konsultuotis pas šeimos gydytojus ar specialistus, žurnalą, Informacijos apie gyventojus perdavimo žurnalą, Šeimos gydytojų iškvietimų žurnalą.
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Praneša apie nepageidaujamą įvykį, užpildo nepageidaujamų įvykių duomenų registravimo formą;
Užtikrina kokybišką, saugų ir tinkamą basonų naudojimą įstaigos gyventojams;
Organizuoja gyventojų vežimą į gydymo įstaigas;
Ruošia gyventoją diagnostiniams tyrimams, supažindina su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;
Surenka (paima) šlapimo, išmatų mėginius diagnostiniam ištyrimui;
Atlieka odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
Vykdo pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
Keičia gyventojo kūno padėtį;
Skaičiuoja, vertina ir registruoja pulsą, kvėpavimo dažnį;
Keičia stomos maišelį;
Parenka ir naudoja pakišamuosius indus;
Dokumentuoja vaistų suvartojimą;
Tepa tepalus;
Deda kompresus ir pavilgus;
Deda šilumos ar šalčio aplikacijas;
Tvarko medicinines atliekas;
Padeda sunkiai vaikštantiems gyventojams eiti, jei reikia, panaudoja pagalbines priemones;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą, arba jo pavaduotojus;
Atlieka kitus Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo ar jo pavaduotojo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų, būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika, turėti kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.


Slaugytojo padėjėjas

Funkcijos

Savarankiškai arba vadovaujant bendrosios praktikos slaugytojui slaugo Prienų globos namų gyventojus (toliau – gyventojus);
Padeda bendrosios praktikos slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai;
Matuoja  gyventojų kūno temperatūrą;
Matuoja gyventojų  kraujo spaudimą elektroniniu kraujo spaudimo aparatu;
Prižiūrimas bendrosios praktikos slaugytojo matuoja gliukozės kiekį kraujyje;
Skaičiuoja pulsą;
Stebi gyventojo odos spalvą;
Stebi gyventojo kvėpavimą;
Prižiūri kateterį ir stebi diurezę;
Uždeda garstyčių trauklapius, taures, pavilgus, ledo pūslę, termoforą, šildyklę ar šaldyklę;
Prižiūrimas bendrosios praktikos slaugytojo prižiūri pragulas;
Ruošia ir atlieka aromaterapines voneles;
Prižiūrimas bendrosios praktikos slaugytojo tepa gyventoją tepalais, kremais, emolientais;
Rūpinasi mirštančiais gyventojais bei jų artimaisiais;
Prižiūri neramius, be sąmonės gyventojus;
Stebi infuzijas;
Padeda slaugyti karščiuojančius gyventojus;
Įvertinęs gyventojo individualius poreikius, rūpinasi jo laisvalaikiu, bendrauja pagal pagrindinius slaugos principus;
Padeda maitinant zondu;
Maitina gyventojus ar padeda valgyti;
Paduoda gėrimą, sugirdo skysčius;
Surenka maitinimo indus;
Padeda gyventojui apsirengti bei nusirengti;
Užtikrina gyventojų saugumą;
Moko gyventoją asmens higienos;
Kloja vaikščiojančio gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę;
Kloja gulinčio gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę;
Prižiūri gyventojo lytinių ir šalinimo organų švarą;
Rūpinasi gyventojo burnos švara, valo dantis, prižiūri dantų protezus;
Rūpinasi gyventojo akių švara;
Rūpinasi gyventojo kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina saugumą;
Rūpinasi gyventojo plaukų švara, atlieka higieninį manikiūrą;
Po maudymo tepa gyventoją drėkinančiais kremais, losjonais ar emulsijomis;
Keičia šlapimo surinktuvus;
Padeda gyventojui tualete ir naudojantis tualeto kėde;
Prižiūri vemiantį gyventoją;
Stebi gyventojo tuštinimąsi ir šlapinimąsi;
Guldo gyventoją į lovą ir kelia iš jos, padeda ypatingais atvejais (kai gyventojas nesąmoningas, jo negalima judinti ir kt.);
Padeda gyventojui judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;
Padeda gyventojui atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį-kėdę;
Padeda gyventojui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis (išskyrus protezus);
Skatina ir padrąsina gyventoją judėti;
Veda gyventoją pasivaikščioti arba lydi jį;
Ruošia tvarsliavą;
Vykdo visus bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus;
Mirus gyventojui, kartu su asmeniniu asistentu/globos darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju jį higieniškai paruošia, aprengia, pašarvoja, sutvarko jo gyvenamąją vietą. Asmeninius daiktus kartu su socialiniu darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju, surašius aktą, perduoda Buities skyriaus vadovui;
Gyventojų pageidavimus perduoda atitinkamų skyrių darbuotojams arba gyventojo socialiniam darbuotojui;
Prižiūri gyventojo asmeninius daiktus;
Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą jam priskirtuose gyventojų kambariuose;
Pagal poreikį valo jam priskirtus gyventojų kambarius drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikydamasis nustatyto tvarkymo eiliškumo;
Pagal poreikį valo ir dezinfekuoja priskirtų gyventojų kambarių kriaukles ir unitazus bei kitą tualeto kambario įrangą ir inventorių, naudojasi tam skirtomis dezinfekuojančiomis priemonėmis, tik užsimovęs gumines pirštines;
Pagal poreikį į numatytas vietas išneša šiukšles iš priskirtų gyventojų kambarių šiukšliadėžių, įkloja į jas naujus polietileninius maišelius;
Kontroliuoja priskirtų gyventojų kambarių užuolaidų ir žaliuzių švarą (jų savalaikį skalbimą ir/ar valymą);
Kontroliuoja langų stiklų švarą;
Užtikrina gaivų patalpų orą, jas vėdindamas varstomų langų pagalba;
Rūpinasi jam priskirtų patalpų estetiniu vaizdu, pagal savo galimybes;
Atlieka jam priskirtų kambarių valymo kontrolę.
Už konkretų atliktą darbą ar pavedimo įvykdymą slaugytojo padėjėjas atsiskaito kartu dirbančiam bendrosios praktikos slaugytojui;
Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą, Sveikatos priežiūros skyriaus vadovą arba įstaigos vadovą, jo pavaduotojus;
Atlieka kitus tiesioginio vadovo, Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo ar jo pavaduotojo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Slaugytojo padėjėjo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją, išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus, slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje, mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus, žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus pagal higienos normų reikalavimus, žinoti mirštančių žmonių slaugos ypatybes.


Vyr. buhalterė

Jurga Minajevienė

+370-652-52318

Funkcijos

vadovauja Buhalterijos skyriaus darbui, atsako už jo nuostatų įgyvendinimą;
paskirsto Buhalterijos skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę bei savalaikiškumą;
kontroliuoja Buhalterijos skyriaus darbuotojų darbo laiką, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
instruktuoja Buhalterijos skyriaus personalą pagal darbų saugos ir gaisrinės saugos instrukcijas, kiek tai leidžia atestuoto pagal padalinio vadovo mokymo programą asmens kompetencija;
nustato Buhalterijos skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;
kontroliuoja, ar Buhalterijos skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės;
dalyvauja sudarant pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, darbų saugos instrukcijas;
analizuoja pavaldžių darbuotojų darbo krūvius, esant poreikiui, teikia siūlymus dėl funkcijų korekcijų;
organizuoja pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
kiekvienais metais, įstaigos vadovo paskirtais terminais, pateikia jam Buhalterijos skyriaus praėjusių metų veiklos ataskaitą bei veiklos planą kitiems metams;
organizuoja finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir  laiku pateikiami biudžetinės įstaigos savininkui, statistikos departamentui ir kt. institucijoms;
 reikalauja, kad pavaldūs darbuotojai neplatintų konfidencialios informacijos;
teikia finansinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, finansinės apskaitos reikalavimus ir kontroliuojančio subjekto nustatytos apskaitos politikos nuostatas;
vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, organizuoja finansinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės, savivaldybės ir kitų įstaigos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir pateikti nurodytais terminais;
 taiko kompiuterines finansinės apskaitos programas ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl jų tobulinimo;
 organizuoja finansinę apskaitą taip, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
teisingai apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis turtas, ūkinis inventorius bei pagrindinės priemonės, įstaigos debetiniai ir kreditiniai įsiskolinimai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos finansinės apskaitos operacijos;
 teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti nustatyti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
vykdoma tiksli išlaidų apskaita;
atliekami paaiškinimai Prienų globos namų inventorizacijos komisijų nariams apie inventorizacijos atlikimo bei inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką;
atliekamas materialinių vertybių trūkumo ar pertekliaus įtraukimas į apskaitą pagal inventorizacijos komisijos pateiktus rezultatus;
 finansinės apskaitos informacija ir registrai saugomi iki perdavimo į archyvą.
Vyriausiasis buhalteris kontroliuoja:
           ar laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių, ar laikomasi piniginių lėšų, skolų, materialinių vertybių, inventorizavimo taisyklių, ar nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės, ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos, ar teisingai ir laiku įrašoma apskaitos informacija, ar joje nurodomi duomenys yra tikslūs.
Teikia informaciją įstaigos vadovui apie darbo užmokesčiui skirtas lėšas, pinigų likučius pagal kiekvieną išlaidų straipsnį;
Informuoja įstaigos vadovą apie skolas įstaigai bei įstaigos skolas tiekėjams;
 Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris nedelsiant informuoja įstaigos vadovą.
 Pasirašo dokumentus, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos finansinės lėšos, perkamos prekės, bei darbuotojų darbo užmokesčio žiniaraščius. 
 Vyriausiasis buhalteris, gavęs įstaigos vadovo nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jei su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje ir apie tai informuoja vadovą;
Atleidžiant iš vyriausiojo buhalterio pareigų, jeigu įmanoma, užbaigia tvarkyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, metų) finansinę apskaitą. Vyriausiojo buhalterio pareigų perdavimas ir perėmimas įforminamas aktu, kuriame nurodoma: sąskaitų plano sąskaitų likučiai pagal apskaitos registrų duomenis, nebalansinių sąskaitų likučiai, kasos inventorizacijos  duomenys, banko sąskaitų likučiai, sudarytos ar pradėtos daryti finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos ir kt.;
 Apie pastebėtus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja įstaigos vadovą;
 Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą  vadovaudamasis  LR teisės aktais;
 Kontroliuoja, ar skyriaus darbuotojai laikosi saugos darbe, gaisrinės saugos bei higienos normų reikalavimų.
 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Prienų globos namų strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą apskaitos ar finansų studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį, arba ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų finansinės apskaitos srities darbo patirtį, turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, gerai žinoti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, žinoti dokumentų valdymo reikalavimus, išmanyti valstybės finansinės ekonominės politikos principus, finansinės apskaitos principus ir metodus biudžetinėse įstaigose, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei gebėti juos taikyti, gebėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, kompiuterinėmis finansinės apskaitos programomis. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, gebėti valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.


Buhalterijos skyrius

+370-652-52318

Funkcijos

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Prienų globos namų vidaus teisės aktų nustatytais terminais apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, mokesčius į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo įstaigą:
Tikrina pirminių apskaitos dokumentų teisingumą, t. y., sutikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius su įstaigos vadovo įsakymais personalo, atostogų, komandiruočių ir kt. klausimais, pildo asmeninių sąskaitų korteles, apskaičiuoja darbo užmokestį, suformuoja atlyginimų žiniaraščius kompiuterinėje programoje BONUS;
            Atspausdina ir asmeniškai įteikia darbuotojams arba išsiunčia darbuotojo nurodytu elektroninio pašto adresu darbo užmokesčio priskaitymo – atskaitymo lapelius;
Paruošia reikalingas pažymas apie dirbančių darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, apie atskaitymus iš darbuotojų pagal Vykdomuosius raštus;
Pildo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų nedarbingumą, darbuotojų priėmimą į darbą ar atleidimą iš darbo.
 Parengia ir teisės aktų nustatytais terminais teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), Lietuvos statistikos departamentui:
 Apskaičiuoja nuo darbuotojų darbo užmokesčio VMI ir VSDFV  mokėtinas sumas;
Pateikia mėnesio ir metines deklaracijas VMI apie priskaitytą darbuotojų darbo užmokestį ir iš jo išskaitytą pajamų mokestį;
 Pildo ir laiku pateikia reikalingus dokumentus Užimtumo tarnybai, Prienų rajono savivaldybės finansų ir strateginio planavimo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms.
Registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius buhalterinėse sąskaitose, vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, sąnaudų apskaitą pagal sąskaitas:
Tikrina pirminės apskaitos informacijos iš skyrių vadovų bei kitų atsakingų asmenų teisingumą, pirkimo dokumentų užpildymo teisingumą bei juridinę galią;
 Naudodamas kompiuterinę programą LABBIS, vykdo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto judėjimo apskaitą, iki kiekvieno mėnesio 8 d. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto apyvartos žiniaraščius už praėjusį mėnesį;
 Kiekvieną mėnesį sudaro pajamų – sąnaudų suvestines ataskaitas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 Priima pirminę informaciją iš skyrių vadovų, materialiai atsakingų asmenų ir parengia įstaigos materialinių vertybių judėjimo suvestines ataskaitas;
Tvarko automobilių kelionės lapų apskaitą;
Tvarko naftos produktų apskaitą;
 Vykdo įstaigos debetinių ir kreditinių įsiskolinimų apskaitą pagal sąskaitas.
 Naudodamas kompiuterinę programą LABBIS, vykdo maisto produktų globos namų Seklytėlėje judėjimo apskaitą bei iki kito mėnesio 15 d. atspausdina praėjusio mėnesio materialinių vertybių apyvartos dokumentus.
 Kompiuterinėje programoje LABBIS kiekvieną mėnesį registruoja lėšas, gaunamas iš Prienų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus, kitų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV), fizinių bei juridinių asmenų paramą, lėšas iš kitų finansavimo šaltinių bei teikia jų panaudojimo ataskaitas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Kompiuterinėje programoje LABBIS vykdo finansavimo sumų už socialinę globą apskaitą pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.
Teikia finansinę informaciją savivaldybėms sutartyse nurodytais terminais.
Dalyvauja metinėje materialinių vertybių inventorizacijoje.
 Sudaro reikalingas finansinių rodiklių ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui.
 Dalyvauja rengiant biudžeto projekto ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal finansinės apskaitos duomenis sutaromas ataskaitas bei metinę atskaitomybę.
 Vykdo einamąją finansų kontrolę.
 Analizuoja įstaigos finansinę veiklą ir teikia siūlymus.
 Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų ir apskaitos informacijos apsauga.
 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vyriausiojo buhalterio pavedimus ir jam atsiskaito.

Reikalavimai

Buhalterio pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ar jam prilygintą) ekonomikos, apskaitos arba finansų studijų krypties išsilavinimą, arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų finansinės apskaitos srities patirtį, gerai žinoti Lietuvos Respublikos mokesčius ir finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, žinoti dokumentų valdymo reikalavimus, išmanyti finansinės apskaitos formas ir metodus biudžetinėse įstaigose, gebėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu bei kompiuterinėmis apskaitos programomis.


Bendrojo skyriaus vadovas

Žilvinas Bajoras

+370-656-68593

Funkcijos

vadovauja Bendrojo skyriaus darbui, atsako už jo veiklos nuostatų įgyvendinimą;
paskirsto Bendrojo skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę bei savalaikiškumą;
užtikrina globos namų pastatų ir patalpų priežiūrą, vadovaudamasis darbų saugos, gaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimais;
organizuoja elektros energijos, šilumos energijos, ventiliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų veikimo, jų techninės būklės priežiūrą;
kontroliuoja degalų, elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitą;
atlieka globos namuose susidarančių atliekų (išskyrus medicinines atliekas) tvarkymo apskaito kontrolę;
organizuoja fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir telefono tinklų priežiūrą globos namuose;
organizuoja globos namų pastatų ir patalpų remonto darbus, kontroliuoja jų eigą;
kontroliuoja ir užtikrina, kad tinkamai ir ekonomiškai būtų eksploatuojami bei naudojami įrengimai, įrankiai, degalai, energetiniai resursai, medžiagos;
organizuoja globos namų transporto įsigijimą arba nuomą, transporto priemonių valstybinę techninę priežiūrą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir transporto draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
tikrina globos namų transporto priemones vairuojančių darbuotojų (vairuotojų) sveikatos pažymų ir vairuotojų pažymėjimų galiojimą;
užtikrina gerą pastatų ir patalpų, jų priklausinių sanitarinę-higieninę būklę, teritorijos aplink šiuos pastatus švarą ir tvarką, kad jie atitiktų galiojančias higienos normas;
organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų   komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
užtikrina, kad laiku ir kompetentingai būtų sprendžiamos ūkinės ir buitinės globos namų gyventojų problemos, operatyviai reaguoja į gyventojų pranešimus apie gedimus jų kambariuose;
organizuoja globos namų teritorijos tvarkymą;
organizuoja mirusių globos namų gyventojų kapaviečių tvarkymo darbus;
organizuoja informacinių technologijų veiklos įgyvendinimą;
padeda direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;
užtikrina globos namų dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, vadovaudamasis LR teisės aktais;
užtikrina informacijos pateikimą globos namų interneto svetainėje nustatytu laiku;
aktyviai ir profesionaliai dalyvauja globos namų komandinėje veikloje, siekiant kokybiškų paslaugų gyventojams teikimo;
aktyviai dalyvauja visose įstaigoje organizuojamose ir vykdomose prevencijos programose, gyventojų adaptacijos programos vykdyme;
kontroliuoja Bendrojo skyriaus darbuotojų darbo laiką, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
instruktuoja Bendrojo skyriaus personalą pagal darbų saugos ir gaisrinės saugos instrukcijas, kiek tai leidžia atestuoto pagal padalinio vadovo mokymo programą asmens kompetencija;
nustato Bendrojo skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;
aprūpina Bendrojo skyriaus darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbo rūbais, avalyne, įrankiais ir inventoriumi;
kontroliuoja, ar Bendrojo skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, ar tinkama patalpų ir inventoriaus higienos būklė, darbuotojų ir gyventojų aprangos švarą ir tvarkingumą;
dalyvauja sudarant pavaldaus personalo pareigybių aprašymus, darbų saugos instrukcijas;
analizuoja pavaldžių darbuotojų darbo krūvius, esant poreikiui, atlieka funkcijų korekciją, taiko darbo vietų rotaciją;
organizuoja pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
ugdo pavaldaus personalo organizacinius bei dalykinius gebėjimus, gebėjimą pritapti ir efektyviai dirbti dinamiškose, stresinėse situacijose, komandinio darbo įgūdžius, rūpinasi darbuotojų profesinio lygio kėlimu;
kiekvienais metais, įstaigos vadovo paskirtais terminais, pateikia jam Bendrojo skyriaus praėjusių metų veiklos ataskaitą bei veiklos planą kitiems metams;
koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą globos namuose;
koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų planavimą, metinių viešųjų pirkimų planų rengimą;
organizuoja prevencinių priemonių viešųjų pirkimų srityje vykdymą, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti LR viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;
vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją bei rengia technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
surinktos ir išanalizuotos informacijos pagrindu sudaro ir pateikia skyriaus veiklai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų poreikį direktoriui;
kiekvienais metais rengia einamųjų biudžetinių metų skyriaus išlaidų planą;
vykdo jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą;
užtikrina jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą pagal paskirtį ir normas, tinkamą inventoriaus eksploatavimą, savalaikį taisymą ar keitimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizacijas;
rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių saugumu;
organizuoja nurašyto globos namų ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto aukcionus ir likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
apie gyventojui iškilusias problemas ir poreikius, kurių išspręsti neleidžia jo kompetencija, laiku informuoja atitinkamo skyriaus vadovą, direktorių ar kitus atsakingus darbuotojus;
apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja direktorių;
dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą  vadovaudamasis  LR teisės aktais;
kontroliuoja, ar skyriaus darbuotojai laikosi saugos darbe, gaisrinės saugos, saugumo technikos bei higienos normų reikalavimų.
     Bendrojo skyriaus vadovas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Prienų globos namų strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Bendrojo skyriaus vadovo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą ir priežiūrą, materialinių vertybių, inventoriaus įsigijimą, inventoriaus apskaitą ir nurašymą, higienos normų reikalavimus, viešuosius pirkimus, raštvedybą, dokumentų rengimą, biudžetinių įstaigų veiklą. Gerai žinoti statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarką bei statinių, vidaus patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktinio aptarnavimo principus, žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus, gebėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, žinoti darbo su senyvo amžiaus asmenimis ir asmenimis su negalia ypatumus, išmanyti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, komandinio darbo ypatumus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.


Administratorė

Dalia Tamošiūnienė

+370-652-52483

Funkcijos

Tvarko įstaigos veiklos dokumentaciją;
Rengia veiklos įsakymų projektus, derina juos su skyrių vadovais, pateikia įstaigos vadovui tvirtinti;
Pasirašytinai supažindina darbuotojus, atsakingus už veiklos įsakyme nurodomą veiklą;
Dalyvauja projektų administravimo, jų veiklų koordinavimo procesuose, koordinuoja tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo paskirtas projektų veiklas;
Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, asmenų prašymus, veiklos įsakymus, kitus dokumentus;
Apdoroja ir sistemina gaunamą informaciją, ją perduoda tiesioginiam vadovui arba įstaigos vadovui ir jų paskirtiems vykdytojams;
Tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavedimu rengia dokumentus, raštus;
Apie gaunamus pranešimus laiku ir tiksliai informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Apie užduočių paskyrimą laiku ir tiksliai informuoja atsakingus asmenis;
Gauna iš skyrių vadovų, materialiai atsakingų darbuotojų informaciją apie atliktus darbus ir su ja supažindina tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo nurodymų vykdymo kontrolę, esant reikalui, imasi operatyvių priemonių, kad jie būtų laiku ir kokybiškai įvykdyti;
Informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina juos su reikalingais dokumentais;
Dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir juos protokoluoja;
Rengia įstaigos dokumentacijos planą ir sudaro bylas pagal dokumentacijos plane nustatytus indeksus;
Nuosekliai ir kruopščiai vadovaujasi dokumentų valdymo taisyklėmis ir to paties reikalauja iš įstaigos darbuotojų, užtikrina įstaigos veiklos dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams;
Užtikrina dokumentų saugumą ir savalaikį perdavimą į archyvą;
Tvarko įstaigos archyvą;
Primena tiesioginiam vadovui ir įstaigos vadovui būtinus darbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose;
Priima ir suteikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, praneša tiesioginiam vadovui ir įstaigos vadovui apie telefonu, elektroniniu paštu ar asmeniškai jiems nesant gautą informaciją, formuoja įstaigos įvaizdį, bendrauja su klientais, informuoja juos apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, atsako į lankytojų klausimus;
Supažindina įstaigos darbuotojus su teisės aktais, susijusiais su įstaigos vykdoma veikla;
Užpildo reikalingus dokumentus ir pateikia Prienų seniūnijai dėl naujai atvykusių gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos;
Užpildo reikalingus dokumentus ir informuoja VSDFV Prienų skyrių apie gyventojo atvykimą gyventi ar išvykimą iš globos namų;
Pateikia informaciją savivaldybėms, iš kurių atvyko gyventojas, apie jo atvykimą, išvykimą, taip pat mirtį;
Dalyvauja įstaigos veikloje, susijusioje su įstaigos koordinuojamomis programomis;
Laikydamasis svečių priėmimo etiketo, priima įstaigos svečius, lankytojus, delegacijas;
Rūpinasi, kad netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų biuro technika, būtų tvarkinga darbo vieta;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka kitus tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Administratoriaus pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, žinoti dokumentų valdymo reikalavimus, dalykinio bendravimo etiką, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.


Personalo specialistė

Vita Matulytė

+370-652-52331

Funkcijos

Organizuoja darbą su personalu, vadovaudamasis bendrais įstaigos vystymosi tikslais ir konkrečiomis personalo politikos kryptimis, siekdamas efektyviai naudoti darbuotojus ir skatinti jų profesinį tobulėjimą;
Kartu su skyrių vadovais dalyvauja sprendžiant darbuotojų įdarbinimo, perkėlimo, nuobaudų skyrimo, atleidimo, personalo kaitos klausimus;
Esant darbuotojų kaitai, ieško reikiamo kvalifikuoto personalo, tiria darbo rinką, siekdamas užpildyti laisvas darbo vietas, vykdo personalo atranką, organizuoja ir veda pokalbius su norinčiaisiais įsidarbinti, taip pat su mokslo įstaigų absolventais;
Dalyvauja darbuotojų adaptacijos programos vykdyme ir teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui, įstaigos vadovui ir skyrių vadovams;
Organizuoja personalo mokymą, koordinuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir jų karjeros galimybes;
Gavęs skyrių vadovų siūlymus, sudaro personalo kvalifikacijos kėlimo metinius planus;
Sudaro ir registruoja darbo sutartis, tvarko asmenines darbuotojų bylas ir kitą su personalu susijusią dokumentaciją;
Ruošia ataskaitas apie personalą;
Vykdo tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo nuorodas dėl personalo analizės;
Tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavedimu rengia personalo motyvacijos ir skatinimo bei kitas programas;
Surenka iš skyrių vadovų informaciją, reikalingą atostogų grafikui sudaryti ir jį sudaro;
Pildo ir pateikia Buhalterijos skyriui direktoriaus ir skyrių vadovų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
Konsultuoja skyrių vadovus personalo valdymo klausimais;
Esant darbuotojo pageidavimui, individualiai bendrauja, konsultuoja ir padeda spręsti jam aktualius klausimus, susijusius su šios pareigybės aprašyme numatytomis funkcijomis;
Informaciją, susijusią su personalu, ir kitus svarbius sprendimus personalo klausimais teikia visiems darbuotojams;
Dalyvauja sprendžiant darbo ginčus ir konfliktus;
Padeda įstaigos ir skyrių vadovams kurti bendrą organizacijos mikroklimatą, dalykiškus, kolegiškus, geranoriškus santykius tarp skyrių darbuotojų;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Personalo specialisto pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, žinoti darbo teisės, skirtingoms pareigybėms taikomų teisės aktų nuostatas, dokumentų valdymo reikalavimus, darbuotojų vertinimo sistemą, darbo motyvacijos, vadybos ir psichologijos pagrindus, personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus, dalykinio bendravimo etiką, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu.


Pirkimų vadybininkas

Eigirdas Jasionis

+370-656-73860

Funkcijos

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, organizuoja įstaigos prekių, paslaugų ir darbų pirkimą;
Atlieka visas teisės aktuose prekių, paslaugų ir darbų pirkimui nustatytas procedūras;
Rengia ir teikia teisės aktuose nurodytas pirkimų ataskaitas, planus ir skelbimus;
Rengia su viešaisiais pirkimais susijusius įstaigos vidaus teisės aktus, pirkimo sutartis, skelbimus, kvietimus, technines specifikacijas, kitus su pirkimais susijusius dokumentus ir jų paaiškinimus;
Organizuoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;
Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
Registruoja vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą;
Organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;
Kartu su asmenimis, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derina technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus;
Skaičiuoja vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes teisės aktų nustatyta tvarka;
Pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, žodžiu ir raštu atsako į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
Nustatyta tvarka saugo ir perduoda su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus į archyvą;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Pirkimų vadybininko pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, žinoti Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Informacinių sistemų administratorius

Irmantas Pranka

Funkcijos

Tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų veikimą:
 Atlieka kompiuterių tinklų, kompiuterių aparatinės, programinės įrangos priežiūrą ir administravimą, šalina gedimus;
 Vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina;
Atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;
Rekomenduoja atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, taip pat nustato su tokiais pakeitimais susijusių aparatinės ir programinės įrangos reikalavimus;
 Daro duomenų atsargines kopijas ir atlieka duomenų avarinį atkūrimą;
Tobulina, pildo įstaigos internetinę svetainę;
Bendradarbiauja su asmens duomenų tvarkytoju;
Teikia darbuotojams pagalbą informacinių technologijų klausimais;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
 Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka tiesioginio vadovo arba įstaigos vadovo pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Informacinių sistemų administratoriaus pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį, žinoti operacinių sistemų, kompiuterinės technikos, taikomųjų programų veikimo principus, gebėti diegti programinę įrangą, aptarnauti kompiuterinius tinklus, vykdyti techninės įrangos priežiūrą, operatyviai nustatyti ir šalinti kompiuterinės technikos, kompiuterinių tinklų gedimus.


Mitybos skyriaus vadovė

Ona Valatkienė

+370-652-52415

Funkcijos

Organizuoja ir kontroliuoja maisto ir gėrimų gamybą, tinkamos kokybės patiekalų paruošimą;
Paskirsto Mitybos skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą;
Sudaro prekių paraiškas tiekėjams;
Sudaro Mitybos skyriui reikalingų prekių pirkimų planą;
Dalyvauja dokumentų maisto produktų pirkimo viešiesiems konkursams ruošime;
Kontroliuoja, kad iš sandėlio virtuvei išduodami tinkamos kokybės ir kiekių produktai;
Vykdo jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą
Užtikrina jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą pagal paskirtį ir normas, inventoriaus tinkamą eksploatavimą, savalaikį taisymą ar keitimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizacijas;
Rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių saugumu;
Kontroliuoja Mitybos skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudaro darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
Nustato Mitybos skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;
Kontroliuoja, kad visi pavaldūs darbuotojai griežtai laikytųsi darbų saugos, gaisrinės saugos ir įrenginių naudojimo instrukcijų reikalavimų;
Pagal kompetenciją instruktuoja pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas;
Aprūpina Mitybos skyriaus darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbo rūbais, avalyne, įrankiais ir inventoriumi;
Dalyvauja sudarant pavaldaus personalo pareiginius nuostatus, darbų saugos instrukcijas;
Kontroliuoja, ar Mitybos skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, ar tinkama patalpų ir įrenginių higienos būklė;
Paskirsto švaros palaikymo priemones darbuotojoms;
Organizuoja pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
Tikrina Mitybos skyriaus patalpų ir inventoriaus švarą;
Rūpinasi technologinių įrenginių bei gamybinio inventoriaus technine bei metrologine parengtimi, gamybinio inventoriaus ženklinimu;
Organizuoja šaldymo, kaitinimo, virimo, daržovių ir mėsos apdorojimo bei kitų Mitybos skyriuje esančių įrengimų saugią eksploataciją;
Organizuoja Geros higienos praktikos (GHP) taisyklių įdiegimą ir vykdymą;
Kontroliuoja rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT)  sistemos reikalavimų vykdymą tvarkant maistą;
Rūpinasi maisto pateikimo gyventojams estetika;
Savo kompetencijos ribose rūpinasi tvarkomų dokumentų apsauga;
Apie pastebėtus gedimus ar įvykus nenumatytam įvykiui, nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą arba įstaigos vadovą;
Atlieka kitus direktoriaus pavestus ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujančius darbus.

Reikalavimai

Mitybos skyriaus vadovo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį, žinoti maisto saugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, darbo su neįgaliais ir pagyvenusiais asmenimis, komandinio darbo ypatumus, vadybos, materialinės atsakomybės ir buhalterinių dokumentų pildymo pagrindus, gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus.


Atnaujinta 2022-03-14