Projektai

PROJEKTAS „Prienų globos namų aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms“

Prienų globos namai – tai Prienuose, ant Nemuno kranto, pušyne, įsikūrusi, senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių socialinės globos įstaiga, kurios steigėjas – Prienų rajono savivaldybė.

Pagrindinės paslaugos, teikiamos Prienų globos namuose, yra apgyvendinimas, maitinimas, asmens higienos, buitinės, socialinio darbo, sveikatos stiprinimo, socioedukacinės paslaugos bei sveikatos priežiūros organizavimas.

2014 m. įvykdytas projektas „Prienų globos namų aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms“. Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projektui įgyvendinti skirta 420.000 tūkst. litų suma.

Projekte numatytais darbais buvo siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę visiškos ar sunkios negalios (didelių specialiųjų poreikių) bei senyvo amžiaus Prienų globos namų gyventojams. šiuo tikslu modernizuotos Prienų globos namų patalpos. Projektui skirtos lėšos panaudotos naujam liftui sumontuoti, 4 vonioms ir 3 dušams remontuoti bei naujos įrangos, skirtos žmonėms su negalia maudyti ir transportuoti, įsigijimui.

PROJEKTAS „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Prienų globos namų pastate, esančiame Panemunės g. 28, Prienuose“

Prienų globos namai 2011 m. rugpjūčio 23 d. su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasirašė projekto „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Prienų globos namų pastate, esančiame Panemunės g. 28, Prienuose“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Prienų globos namų pastate.

Projekto įgyvendinimo metu pakeisti visi seni pastato langai naujais plastikiniais, pakeistos senos pastato lauko ir balkonų durys, apšiltintos lauko ir balkonų sienos akmens vata, modernizuota pastato vidaus šildymo sistema.

Pastato modernizavimo projektą rengė UAB „šiltas namas“, pagal parengtą projektą darbus atliko UAB „Kaunesta“, darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Konsulta“.

Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 392 MWh šiluminės energijos pastato šildymui per metus (arba apie 38 proc. nuo priimto metinio šilumos suvartojimo). Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta 2.511.861,04 Lt projekto biudžeto lėšų, iš jų ES Sanglaudos fondų lėšų dalis 2.135.081,88 Lt ir LR valstybės biudžeto 376.779,16 Lt.