logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I - IV - 8.00 - 17.00
V - 8.00 - 15.45

informacija

SKELBIAMA ATRANKA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

Prienų globos namų direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V- 39 „Dėl konkurso paskelbimo Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti“ Prienų globos namai, biudžetinė įstaiga, buveinė - Panemunės g. 28, LT 59116 Prienai, į. k. 190795318 skelbia konkursą Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti sveikatos priežiūrą globos namuose (prevencija, atstatomosios funkcijos, socialinė ir medicininė reabilitacija, slauga);
 • organizuoti bei koordinuoti sistemingą, nepertraukiamą darbą Sveikatos priežiūros skyriuje;
 • organizuoti gyventojų reabilitacijos procesą, vykdyti jo kontrolę;
 • rengti globos namų gyventojų sveikatinimo programas ir projektus, dalyvauti juos įgyvendinant;
 • dalyvauti gyventojų adaptacijos programoje bei jos rengime; dalyvauti priimant naują gyventoją; organizuoti gyventojų ir darbuotojų švietimą sveikatos priežiūros klausimais; nustatinėti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertinti jų kasmetinę veiklą;
 • kontroliuoti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudarinėti darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbų saugos, gaisrinės saugos ir įrenginių naudojimo instrukcijų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją instruktuoti pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas;
 • organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
 • teikti Sveikatos priežiūros skyriaus metines veiklos ataskaitas ir planus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo ar koordinavimo srityje.
 • Žinoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus.
 • Turėti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.
 • Žinoti darbo su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, komandinio darbo ypatumus.
 • Turėti vadybos, materialinės atsakomybės ir buhalterinių dokumentų pildymo pagrindus.
 • Gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus.

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;
 3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, reikalingus įgūdžius, savo privalumų sąrašą, t. y., nurodyti dalykines savybes).
 4. Užpildytą pretendento anketą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybės ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą.

Pretendentų dokumentai priimami:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Prienų globos namų interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Pretendentų atrankos būdas:

testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia:

Prienų globos namų personalo specialistė Džiuginta Mikalauskienė, tel. (8 319) 60 368, el. p. dziuginta.mikalauskiene@pgn.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kviečiame į Prienų globos namus

Jeigu Jūs namuose prižiūrite sunkiai sergantį, neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų ir išvykdami neturite galimybių jį prižiūrėti, maloniai kviečiame pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos/slaugos paslaugomis Prienų globos namuose. O gal tiesiog pavargote ir norite atsikvėpti dieną, kitą, savaitę, ar net mėnesį?

Jei už paslaugą pagal sutartį galite mokėti patys ar vaikai, tereikia su Prienų globos namais susitarti dėl atvykimo laiko ir atvykus pasirašyti sutartį. Jei reikalinga savivaldybės lėšų dalis, pagal galiojančius LR teisės aktus Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos savivaldybės socialinį skyrių. Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos:

 • suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 780 EUR per mėn.;
 • suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 665 EUR per mėn.

Maloniai kviečiame apžiūrėti mūsų globos namus darbo dienomis. Jei galite tik savaitgaliais, susiderinkime laiką nurodytais telefonais. Įsitikinsite, ar Jums, Jūsų slaugomam/globojamam žmogui būtų priimtinos sąlygos, aplinka, tvarka. Laukiame paklausimų darbo dienomis tel. (8 319) 60 401 – administracija, Jums patogiu laiku (8 319) 60 386 – socialiniai darbuotojai. Galite mums rašyti el. p. info@pgn.lt ar laiškus adresu Panemunės 28, LT-59116 Prienai. Internetinio p. adresas www.pgn.lt.


naujienos

...

Spektaklis - „Tautoj aš būsiu tavo kanklės“ (pagal Vydūną)

Gausiais aplodismentais Globos namų gyventojai pasitiko Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatro „Vėtrungė“ dalyvius. Teatro vadovė Alma Vaišnienė pristatė savo aktorius ir trumpai supažindino su spektaklio turiniu.

Plačiau

...

Sula – sveikatos eliksyras

Bendrosios praktikos slaugytoja Rita Kanarskienė ir slaugytojo padėjėja Rasa Dastikienė sukvietė gyventojus į pokalbį - disputą „Sula – sveikatos eliksyras“.

Plačiau

...

Svečiavosi Balbieriškio parapijos ,,Caritas" atstovės

Globos namuose gyvenančius balbieriškiečius aplankė Balbieriškio parapijos "Caritas" atstovės, vadovaujamos Birutės Mitrulevičienės.

Plačiau

...

Savanorių įspūdžiai iš Islandijos

Globos namai akredituoti darbui su savanoriais nuo 2010 m. Savanorystės metu savanoriai turi galimybę keliauti ir susipažinti su kitų šalių kultūra ir tradicijomis, pristatyti įspūdžius gyventojams.

Plačiau

...

Įsimintinas jubiliejus

Globos namų gyventojai Angelei Labutienei atėjusi pavasario šventė – Šv. Velykos - padovanojo ir gražų jubiliejų. Gyventoją sveikino Globos namuose kartu gyvenantis vyras Jonas, administracija, darbuotojai bei artimieji.

Plačiau

...

Šventinis koncertas

Pasipuošę ir džiugiai nusiteikę Globos namų gyventojai sutiko gražiausią pavasario šventę – Šv. Velykas. Šventinį koncertą skambiomis dainomis pradėjo Globos namų ansamblis „Kvietkelis“, sveikino visus...

Plačiau

visos naujienos