logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I - IV - 8.00 - 17.00
V - 8.00 - 15.45

informacija

Prienų globos namams reikalingi

  • slaugytojo padėjėjai darbui pagal terminuotas darbo sutartis (sergančių ir atostogaujančių darbuotojų vadavimas su galimybe terminą pratęsti, pasikeitus aplinkybėms). Taikoma suminė darbo laiko apskaita, 4 dienas dirbama nuo 7 val. iki 19 val., po jų suteikiamos 4 poilsio dienos. Slaugytojo padėjėjo funkcijos – globos namų gyventojų slauga, asmens higienos užtikrinimas, kartu atliekant pagrindines buities tvarkymo bei bendravimo funkcijas).
  • asmeniniai asistentai/globos darbuotojai darbui pagal terminuotas darbo sutartis (sergančių ir atostogaujančių darbuotojų vadavimas su galimybe terminą pratęsti, pasikeitus aplinkybėms). Taikoma suminė darbo laiko apskaita, 4 dienas dirbama nuo 7 val. iki 19 val., po jų suteikiamos 4 poilsio dienos. Asmeninio asistento/globos darbuotojo funkcijos – globos namų gyventojų asmeninių poreikių tenkinimas (pagalba globos namų gyventojams jų buityje, kartu atliekant pagrindines asmens higienos ir slaugos bei bendravimo funkcijas).

 

Skelbiama atranka SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VADOVO pareigoms užimti

Prienų globos namų direktoriaus 2017 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl konkurso paskelbimo Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti“ Prienų globos namai, biudžetinė įstaiga, buveinė - Panemunės g. 28, LT 59116 Prienai, į. k. 190795318 skelbia konkursą Sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

Organizuoti sveikatos priežiūrą globos namuose (prevencija, atstatomosios funkcijos, socialinė ir medicininė reabilitacija, slauga); organizuoti bei koordinuoti sistemingą, nepertraukiamą darbą Sveikatos priežiūros skyriuje; organizuoti gyventojų reabilitacijos procesą, vykdyti jo kontrolę; rengti globos namų gyventojų sveikatinimo programas ir projektus, dalyvauti juos įgyvendinant; dalyvauti gyventojų adaptacijos programoje bei jos rengime; dalyvauti priimant naują gyventoją; organizuoti gyventojų ir darbuotojų švietimą sveikatos priežiūros klausimais; nustatinėti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertinti jų kasmetinę veiklą; kontroliuoti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudarinėti darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius; kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbų saugos, gaisrinės saugos ir įrenginių naudojimo instrukcijų reikalavimų; pagal kompetenciją instruktuoti pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas; organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą; teikti Sveikatos priežiūros skyriaus metines veiklos ataskaitas ir planus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip aukštasis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos arba medicinos krypties išsilavinimas. Ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtis. Žinoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, darbo su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, komandinio darbo ypatumus, vadybos, materialinės atsakomybės ir buhalterinių dokumentų pildymo pagrindus. Gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus.

Privalomi pateikti dokumentai:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;
  3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, reikalingus įgūdžius, savo privalumų sąrašą, t. y., nurodyti dalykines savybes).
  4. Užpildytą pretendento anketą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybės ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą.

Pretendentų dokumentai priimami:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Prienų globos namų interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Pretendentų atrankos būdas:

testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia:

Prienų globos namų personalo specialistė Džiuginta Mikalauskienė, tel. (8 319) 60 368, el. p. dziuginta.mikalauskiene@pgn.lt

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Kviečiame į Prienų globos namus

Jeigu Jūs namuose prižiūrite sunkiai sergantį, neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų ir išvykdami neturite galimybių jį prižiūrėti, maloniai kviečiame pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos/slaugos paslaugomis Prienų globos namuose. O gal tiesiog pavargote ir norite atsikvėpti dieną, kitą, savaitę, ar net mėnesį?

Jei už paslaugą pagal sutartį galite mokėti patys ar vaikai, tereikia su Prienų globos namais susitarti dėl atvykimo laiko ir atvykus pasirašyti sutartį. Jei reikalinga savivaldybės lėšų dalis, pagal galiojančius LR teisės aktus Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos savivaldybės socialinį skyrių. Mūsų įkainiai:

  • senyvo amžiaus neįgaliojo asmens išlaikymo Globos namuose kaina per parą – 19,90 EUR;
  • asmens, kuriam nustatytas nuolatinės specialiosios slaugos poreikis, išlaikymo kaina per parą – 23,30 EUR.

Maloniai kviečiame apžiūrėti mūsų globos namus darbo dienomis. Jei galite tik savaitgaliais, susiderinkime laiką nurodytais telefonais. Įsitikinsite, ar Jums, Jūsų slaugomam/globojamam žmogui būtų priimtinos sąlygos, aplinka, tvarka. Laukiame paklausimų darbo dienomis tel. (8 319) 60 401 – administracija, Jums patogiu laiku (8 319) 60 386 – socialiniai darbuotojai. Galite mums rašyti el. p. info@pgn.lt ar laiškus adresu Panemunės 28, LT-59116 Prienai. Internetinio p. adresas www.pgn.lt.


naujienos

...

Trečiojo amžiaus studentų susitikimas

Gausus būrys Prienų TAU filialo studentų rinkosi į užsiėmimus Globos namuose. Prasidėjus naujiems metams vyko susitikimas su senovės baltų religinės bendruomenės „Saulės vartų romuva“ vaidile, Kaišiadorių TAU filialo sveikos gyv...

Plačiau

...

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikinis koncertas

Naujaisiais metais Globos namų gyventojams Prienų "Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė dovanojo muzikinę programą. Gražios dainos, deklamuojamų eilėraščių posmai, šokių ritmai leido dar kartą sugrįžti į švenčių nuotai...

Plačiau

...

Svečiuose vokalinis instrumentinis ansamblis „Ąžuolynas“

Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais didžiųjų metų švenčių proga Globos namų bendruomenę pasveikina Lietuvos sporto muziejaus vadovas Pranas Majauskas.

Plačiau

...

Išvyka į Šiaulius

Ankstų sekmadienio rytą būrelis linksmai nusiteikusių Globos namų gyventojų išvyko į Šiaulių vyskupijos organizuojamą Šeimų šventę. Šiam renginiui jau 17 metų.

Plačiau

...

Senųjų Metų palydos

Globos namų gyventojai, susirinkę šventiškai papuoštoje valgykloje, prie šventiniais patiekalais nukrautų stalų, smagiai palydėjo Senuosius Metus.

Plačiau

...

Svečiuose - Balbieriškio parapijos „Carito“ atstovės

Smagų koncertą tarpušvenčiu dovanojo Valės Gustaitienės vadovaujamas Globos namų gyventojų ansamblis „Kvietkelis“ kartu su Balbieriškio parapijos „Carito“ atstovėmis.

Plačiau

visos naujienos